एक हजार घरको लिस्ट बनाएको छु, पच लाख जरवाना तराउँदै डोजर चलाउँछु‘– मेयर चौधर

इटहर। इटहर उपमहानगरपालकाका मेयर ारकालाल चौधरले एाभेटर लगाएर आनै घरको ‘काउ’ भाएका छन्। इटहर उपमहानगरपालका-१७ त पूव-पम राज मागमा रहेको घरको पखल भाएर उनले सडक सुशासन थालेको बताएका छन्। मंगलबार पखल भाउन उनले घरमै एाभेटर लगेका थए। ‘वरोधी हले आनो घर जोगाउन मेयरले सडक सुशासनलाई बेवाा गयो भनी चार गरे,’ मेयर चौधरले भने, ‘सडक सुशासन मबाटै सु भयो।’

चौधरको घर २०५८ सालमा बनाइएको थयो। तबेला सडक अनुशासन नभएको बेला घर बनाइएकाले थोरै जा मचएको उनले बताए। यसैलाई लएर मेयरले जा मचेको आरोप लागेपछ उनले भाएका हुन्। ‘अहलेको ूनतम् मापद १०५ िफट बाटो हो, मेरो घरको वालले दुई िफटजत छोएछ,’ उनले भने, ‘यह ८२ िफटमा बनाइएका घरह छन्।’ उनले सडक सुशासन आनो घर अगािड आएर रोिकएको भेहले अब सुशासनको ा कसर देख धेरै पखरहनु नपन बताए।

‘इटहर नगरका एक हजार घरको ल बनाएको छु,’ उनले भने, ‘पच लाख जरवाना तराउँदै डोजर चलाउँछु।’ उनले बाटो, खोला, नाला, सावजनकलको जताजता जा मचएको छ ता डोजर चलाउने बताए। ‘डोजर िकनेर थु तर मचेका घर भाएरै छोड्छु,’ चौधरले भने।सावजनक जा मे एक हजार माेलाई ‘कालोसूची’मा राखेको मेयर चौधरले बताए। सुशासनमा नकै खरो उिने गरेका मेयर चौधर सोही कारण वरोधीहको नशानामा परेको आरोप लगाइने गरेको बताउँछन्। ‘वरोधीहले ो आरोप लगाउँछन्, म के छु ो त जनतालाई देखाइहाछु न,’ मेयर चौधर भन्।

Comments

comments

सम्बन्धित शीर्षकहरु