नाटक देखाउन युरोप पुगेका नेपाली कलाकार उतैबाट टाप

पोखरा– पोखरेली रंगकमको टोलीले तयार पारेको नाटक ‘घेरो’ मन गन जमन गएका कलाकारमे ४ कलाकार उतै लुकेपछ हंगामा मएको छ । योसँगै अरिय जगतमा नै नेपाली कलाकारको वसनीयतामाथ उठेको छ । उ नाटकका कलाकार शमला बेत, सझना शम, संरचना पौडेल र मधुसुदन पौडेल जमनीमै सकवहीन भएका हुन् ।

पोखरामा रहेर रंगकम गद आइरहेको युथ ियशन थएटरले तयार पारेको उ नाटक जमनीमा भएको लोकसंगीत महोवमा मन गन कायम थयो । सोही महोवका लाग कलाकार जमन गएका थए ।

१२ जना कलाकार जमन गएको तर आउँदा ८ जनामा आएपछ हंगामा मएको हो । युथ ियशन थएटरका सचव सौगात पोखरेलले ४ जना जमनमा लुकेको पुि गरेका छन् । तर, उनले आउन भसा बढ भएकाले आउन से पन बताएका छन् ।

उनीहले जमनीमा ५ र ६ जुलाईमा नाटक मन गरेका थए । उतै लुेमा एक मधुसुदन पौडेल जमनबाट पोचुगल पुगसकेको यमले फेसबूकमाफत खुलाएका थए ।

किपल शमले नदशन गरेको नाटक ‘घेरो’ जेठ २४ गते राजधानीमा पन मन भएको थयो ।

संाका सचव सौगात पोखरेलले भने सबै कलाकारलाई देशमा फकने सामुहक तवता गराएर जमन लगेको बताएका छन् । उनले केही दनमा संाले आधकारक धारणा सावजनक गन पन जनाएका छन् ।

यद उनीह लु चाहेका रहेछन् भने पन लुकेका कलाकारत शू सहनशीलता अपनाएर संाले कारवाही गन सचव पोखरेलले जनाएका छन् । उनले सामाजक साल फेसबूकमाफत सबै कलाकारलाई दोहोरो िटकट काट्न लगाएको पन जनाएका छन् ।

महोवमा नाटक देखाउनका लाग पोखराबाट किपल शम, सौगात पोखरेल, लेखक केदार पौडेल, सझना अधकार शम, अना पौडेल, मधुसुदन पौडेल, वमल पौडेल, शमला बेत,
लण डुे, रामहर अधकार, सरोज अयल र सीप डंगोल जमन उडेका थए । फिकदा ८ जनामा फकका थए ।

 

Comments

comments

सम्बन्धित शीर्षकहरु